Vyhľadávanie
Podrobné vyhľadávanie
  -     €
  -   m2

Spracovanie osobných údajov

1. Informácie
1.1 Spoločnosť ERMON REALITY s.r.o., so sídlom Hornádska 1325/7,PSČ: 044 14, Čaňa, Slovensko, vedená na obchodnom registri Okresného súdu Košice I, IČO: 47 469 048, konajúci: Ing. Ľuboš Tóth, e-mail: luboss.toth@.gmail.com, tel.: +421 905 516 324 dbá na ochranu vašich osobných údajov v súlade s platnou a účinnou legislatívou, ktorú od 25. 5. 2018 predstavuje najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie").
1.2 Spoločnosť je prevádzkovateľom webových stránok na adrese http:/www.ermonreality.sk  (ďalej len „Portál"). Zásady sa vzťahujú na všetky osobné údaje spracovávané spoločnosťou na základe plnenia zmluvného vzťahu, právnej povinnosti, oprávneného záujmu alebo udeleného súhlasu, a to prostredníctvom Portálu spoločnosti. Zásady opisujú spôsoby využívania a ochrany osobných údajov zo strany spoločnosti.
1.3 Spoločnosť môže meniť a doplňovať tieto Zásady kedykoľvek umiestnením revidovanej verzie na Portáli a taká zmena a doplnenie nadobudne účinnosť k dátumu takého umiestnenia.
1.4 Prevádzkovateľom osobných údajov v zmysle čl. 4 ods. 7 Nariadenia je obchodná spoločnosť ERMON reality s.r.o.,
1.5 Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama osebe znemožňovala uzatvorenie zmluvy.
1.6 Osobné údaje Dotknutej osoby budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
1.7 Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže Prevádzkovateľ poveriť nižšie uvedené tretie osoby, ako spracovateľa.
1.8 Objednávateľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
1.9 V prípade používania Portálu, a to aj bez registrácie, zaznamená spoločnosť vašu IP adresu a štandardné údaje, ako je typ vášho prehliadača a stránky, ktoré ste si na Portáli prezerali. Tieto informácie slúžia na monitorovanie a prevenciu podvodov, diagnostiku problémov a na spracovanie štatistických údajov, ktoré sú anonymné a neuvádzajú vaše osobné údaje.


2. Osobné údaje, ktoré budú spracované:
• meno a priezvisko,
• poštová adresa,
• e-mailová adresa,
• telefonický kontakt


3. Cieľom spracovania osobných údajov je:
3.1 Plnenie zmluvného vzťahu – sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľnosti a ubytovania
3.2 Predzmluvné rokovanie
3.3 Zasielanie obchodných oznamov Dotknutej osoby zo strany Sprostredkovateľa
3.4 Registrácia na portáli Sprostredkovateľa
3.5 Na poskytovanie prispôsobených reklám, sponzorovaného obsahu a zasielania propagačných informácií Dotknutým osobám
3.6 Na vyhodnocovanie a analýzu trhu, zákazníkov, produktov a služieb (vrátane žiadostí o názory na produkty Sprostredkovateľa)
3.7 Organizácia súťaží o ceny alebo propagačných akcií


4. Spracovanie osobných údajov pre plnenie zmluvy
4.1 V prípade registrácie Dotknutej osoby ako zákazníka sú osobné údaje spracovávané v súlade s ustanovením čl. 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia – poskytnutie osobných údajov nevyhnutnou požiadavkou pre splnenie zmluvy alebo pre vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na žiadosť dotknutej osoby. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uskutočniť predzmluvné rokovanie, zmluvu uzavrieť či ju zo strany spoločnosti plniť.


5. Udelenie súhlasu
5.1 Jedným zo zákonných dôvodov spracovania osobných údajov je udelenie vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov v zmysle ustanovení čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia o udelení súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov vás spoločnosť žiada najmä pri:
a) zasielaní obchodných oznamov a ponúk služieb a produktov;
b) používaní tzv. cookies pre sociálne médiá a cookies pre reklamu.
5.2 Súhlas udelený spoločnosti so spracovaním vašich osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu spoločnosti uvedenú v záhlaví s uvedením vášho mena, priezviska a adresy z dôvodu vašej identifikácie. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúca zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.


6. Osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim tretím osobám:
6.1 Spracovanie osobných údajov vykonáva Prevádzkovateľ, osobné údaje však pre Prevádzkovateľa môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
a) dodávatelia, poradcovia, prepravcovia a iní poskytovatelia služieb, ktorí sa podieľajú na realizácii sprostredkovania, vybavovania reklamácií a realizácii platieb,
b) spriaznené spoločnosti – spoločnosti, ktoré sú vlastnené alebo riadené spoločnosťou;
c) obchodní partneri – dôveryhodné spoločnosti, ktoré môžu poskytovať informácie o produktoch a službách;
d) vymáhanie práva – pri výzve zo strany štátnych orgánov alebo pri ochrane zákazníkov.
6.2 Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnosti Prevádzkovateľ nevyužíva.
6.3 Spoločnosť bez vášho súhlasu neposkytuje vaše osobné údaje iným tretím osobám než vyššie uvedeným, ani ich nezdieľa s inými osobami alebo nespriaznenými spoločnosťami, s výnimkou týchto prípadov:
a) dodržiavanie právnych predpisov alebo v reakcii na požiadavky právnych predpisov;
b) ochrana práv a majetku spoločnosti, jej zástupcov, používateľov a iných osôb, najmä s cieľom vymáhania jej zmlúv, zásad a používateľských podmienok a v naliehavých prípadoch na ochranu vlastnej bezpečnosti spoločnosti, používateľov jej služieb alebo akejkoľvek inej osoby;
c) v súvislosti s akoukoľvek fúziou, predajom majetku spoločnosti, financovaním alebo nadobudnutím všetkých alebo časti podniku spoločnosti zo strany inej spoločnosti alebo v priebehu takého procesu.
6.4 Dotknutá osoba berie na vedomie, že svoje osobné údaje oznámené Sprostredkovateľovi na marketingové účely poskytuje Sprostredkovateľovi dobrovoľne. Súhlas so spracovaním osobných údajov udelený Sprostredkovateľovi na marketingové účely je platný počas 7 rokov, najneskôr však do odvolania súhlasu Dotknutou osobou.
6.5 Z odberu obchodných oznamov sa môže Dotknutá osoba ľahko odhlásiť kliknutím na odkaz Odhlásiť v e-maile obsahujúcom obchodné oznámenie alebo využije kontaktný formulár alebo Sprostredkovateľa kontaktuje prostredníctvom infolinky.
6.6 V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a podpis či biometrický podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracovávané výhradne s cieľom nevyhnutným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.
6.7 Sprostredkovateľ môže ďalej pri poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. „cookies" tak, aby uľahčila poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele „cookies" či podobných nástrojov a je zaistené, aby používateľom boli známe informácie, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú, Sprostredkovateľ na tento účel stanoví samostatné podmienky na použitie cookies tu. Používatelia majú možnosť odmietnuť, aby „cookies" alebo podobné nástroje boli ukladané do ich koncových zariadení, napr. tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prezerania.
6.8 Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo využívať anonymizované dáta o aktivite používateľov webových aplikácií na zlepšovanie svojich služieb.

7. Bezpečnostné opatrenia a oznámenie osobných údajov
7.1 Účet každého používateľa Služby je chránený heslom, ktoré si sami zvolíte. Odporúčame heslo uchovávať v tajnosti a neoznamovať ho tretím osobám, a to ani prostredníctvom e-mailu, v ktorom bude heslo vyžadované. Spoločnosť nezasiela používateľom Služby e-mailovej správy, ktoré obsahujú požiadavku na zadanie hesla do e-mailu. V prípade zabudnutého hesla dostane používateľ, na svoju žiadosť a na e-mailovú adresu uvedenú v registrácii, e-mail obsahujúci dočasné heslo na prístup na svoj účet, kde si zvolí nové heslo.
7.2 Spoločnosť nezodpovedá za zneužitie poskytovaných údajov, ku ktorému došlo v dôsledku neoprávneného prístupu tretej osoby či v priebehu prenosu dát v rámci komunikačných sietí. Používateľ berie na vedomie, že údaje a informácie poskytnuté na internete napr. v rámci diskusného fóra, chatu či e-mailu, môžu byť zneužité tretími osobami. Pri uvádzaní vašich údajov prostredníctvom internetu buďte preto obozretní.


8. Cookies a internetové beacons
8.1 Aby vám spoločnosť mohla poskytovať služby prispôsobené vašim potrebám, používa tzv. cookies (session ID cookies a trvalé cookies) na uchovávanie a príležitostné sledovanie vašich návštev Portálu. Cookie je malý textový súbor, ktorý je uložený vo vašom počítači na účely zaznamenávania. Spoločnosť používa cookies, aby vám uľahčila navigáciu po Portáli. Po zatvorení vášho prehliadača platnosť session ID cookie uplynie. Trvalé cookie zostáva na vašom pevnom disku dlhší čas. Spoločnosť takisto ukladá rozlíšenie vašej obrazovky a zisťuje, či je vo vašom prehliadači povolený JavaScript na uľahčenie prezerania stránok spoločnosti. Väčšina internetových prehliadačov je nastavená tak, že automaticky akceptuje cookies.
8.2 Na Portáli spoločnosti používame v zásade dve kategórie súborov cookies:
a) Funkčné: Tieto súbory cookies sú vyžadované na základné fungovanie stránok, a preto sú vždy zapnuté; patria k nim cookies, ktoré umožňujú si vás pri prechádzaní našich webových stránok zapamätať už počas jedinej návštevy. Tieto cookies ďalej pomáhajú v zabezpečení a pri plnení požiadaviek stanovených právnymi predpismi.
b) Sociálne médiá a reklama: Cookies pre sociálne médiá ponúkajú možnosť prepojiť vás so sociálnymi sieťami a zdieľať na nich obsah z našich Webových stránok. Cookies pre reklamu (cookies tretích strán) zhromažďujú informácie pomáhajúce lepšie prispôsobovať reklamu vašim záujmom, a to na našich webových stránkach aj mimo nich. V niektorých prípadoch je súčasťou týchto cookies aj spracovanie vašich osobných údajov. Odmietnutie týchto cookies môže mať za následok zobrazenie reklamy, ktorá pre vás nebude taká relevantná, alebo nemožnosť účinne sa prepojiť s účtami na Facebooku, Twitteri či iných sociálnych sieťach a/alebo neumožnenie, aby ste na sociálnych médiách zdieľali obsah. Cookies pre sociálne médiá a pre reklamu sú spoločnosťou spracovávané iba na základe vášho súhlasu.
8.3 Cookies môžete obvykle odstrániť alebo odmietnuť tak, že sa riadite pokynmi v podpornom súbore svojho internetového prehliadača. Pokiaľ však odstránite cookies, nemusíte mať možnosť plne využívať všetky aspekty Portálu alebo Služby.
8.4 Spoločnosť môže zhromažďovať údaje pri využití Portálu aj pomocou internetových beacons. Tieto navádzače sú elektronické obrázky, ktoré je možné používať na Portáli v súvislosti so Službami alebo v e-maile, ktorý zašle spoločnosť. Tá používa adresu info-ZVNC-jadran-reality.sk na odovzdávanie cookies, na počítanie návštev a na to, aby vám oznámila, či bol nejaký e-mail otvorený a vybavený. Spoločnosť môže takisto zhromažďovať informácie o vašom počítači alebo o inom prístupovom zariadení na zmiernenie rizík a na prevenciu podvodov.


9. Poučenie
9.1 Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola Prevádzkovateľom riadne poučená o spracovaní a ochrane osobných údajov, že vyššie uvedené osobné údaje sú presné a pravdivé a sú Prevádzkovateľovi poskytované dobrovoľne.
9.2 Dotknutá osoba s uvedeným spracovaním udeľuje svoj výslovný súhlas.
9.3 Súhlas je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti.
9.4 Sprostredkovateľ vykonáva všetky účelné fyzické a technické opatrenia, aby zabezpečil informácie zhromažďované v spojení so sprostredkovateľskou činnosťou.
9.5 Prevádzkovateľ týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenie"), informuje, že:
1) osobné údaje Dotknutej osoby budú spracované na základe jeho slobodného súhlasu, a to za vyššie uvedených podmienok;
2) dôvodom poskytnutia osobných údajov Dotknutej osoby je okrem vyššie uvedeného záujem Dotknutej osoby o zasielanie obchodných ponúk Prevádzkovateľa, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné;
3) pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu;
4) Prevádzkovateľ nemenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadenia;
5) Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje Dotknutej osoby do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii alebo iným než vyššie uvedeným tretím osobám;
6) Dotknutá osoba má právo (napr. v administrácii svojho profilu po prihlásení, e-mailom či prostredníctvom poštovej zásielky):
a) právo na prístup k svojim osobným údajom (t. j. právo získať informácie, či sú vaše údaje spracovávané, a ak áno, tak máte právo k nim získať prístup);
b) právo na prístup k svojim osobným údajom (t. j. právo získať informácie, či sú vaše údaje spracovávané, a ak áno, tak máte právo k nim získať prístup);
c) právo na opravu osobných údajov (t. j. žiadať opravu, pokiaľ zistíte, že spoločnosť spracováva nepresné alebo nepravdivé údaje);
d) právo požadovať vysvetlenie (t. j. pokiaľ máte podozrenie, že spracovanie osobných údajov narušuje ochranu vášho osobného a súkromného života alebo dochádza k spracovaniu v rozpore s právnymi predpismi);
e) právo na obmedzenie spracovania osobných údajov (t. j. právo požadovať dočasné obmedzenie spracovávania vašich osobných údajov);
f) právo na výmaz osobných údajov (t. j. v prípade, ak vaše údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané);
g) právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov (spoločnosť je povinná preukázať, že existuje závažný oprávnený dôvod na spracovanie osobných údajov, ktorý prevažuje nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami);
h) právo na prenositeľnosť údajov (t. j. právo požadovať, aby vaše údaje dostala tretia osoba);
i) právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov;
j) právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov (t. j. v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov).


Kontaktné údaje:
e-mail: luboss.toth-ZVNC-gmail.com
tel.: +421 905 516 324

V Košiciach, dňa 25. 5. 2018
ERMON reality s.r.o.
 

Novinky a aktuality
Investícia verzus špekulácia Investícia verzus špekulácia Premýšľali ste niekedy nad tým, aký je rozdiel medzi...
Aká budúcnosť čaká nehnuteľnosti? Aká budúcnosť čaká nehnuteľnosti? V súčasnej dobe ovplyvňuje kríza spojená s koronavírusom...
Budú ceny bytov v najbližšom období klesať? Budú ceny bytov v najbližšom období klesať? Celosvetová pandémia koronavírusu nás všetkých...
Na mobilný dom nie je treba stavebné povolenie. Na mobilný dom nie je treba stavebné povolenie. Pravda alebo Mýtus? V posledných...
Prenajímate byt? Prenajímate byt? Zmluva by mala byť samozrejmosťou. V dnešnej dobe je prenájom bytových...
V krátkosti o nás


Práca realitného makléra nás skutočne baví a snažíme sa ju robiť na špičkovej úrovni. Využívame video prehliadky, profesionálneho fotografa, vytvárame Home Staging, pracujem na sociálnych sieťach... všetko s jasným cieľom. Predať vašu nehnuteľnosť za čo najvyššiu cenu k vašej plnej spokojnosti.
Profesionalita je špecializácia. Je dobré vedieť, že maklér s ktorým komunikujete má naozaj zmapovaný trh, že má dostatočné skúsenosti v danej oblasti a najme dostatok ponúk na to, aby ste si našli to čo hľadáte.či sa už jedná o byt, dom, pozemok, nájom obchodných alebo kancelárskych priestorov. Preto ma každá oblasť špecializácie u nás svoju tvár. Tvár osobného makléra, ktorý rozumie tomu čo Vy práve hľadáte.

 


počítadlo.abz.cz